พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๑๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย