มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

  • ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลบัณฑิต ผ่านเว็บแอพพลิเคชัน https://binding.rmutsv.ac.th/