มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

การอัพโหลดผลการตรวจ ATK ก่อนวันรายงานตัวฝึกซ้อมย่อย  สำหรับบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562 - 2563
อัพโหลดผ่านเว็บแอพพลิเคชัน https://binding.rmutsv.ac.th

  • หากบัณฑิตไม่อัพโหลดตามวันและเวลาที่กำหนด เอกสารอาจตกหล่นและไม่ได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่
  • การขอใบรับรองผลการตรวจ ATK
    • บัณฑิตสามารถใช้เอกสารรับรองผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19 ที่ออกโดยหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข สถานพยาบาลเอกชน คลินิกเอกชน หรือหน่วยตรวจคัดกรองฯ ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข
    • หรือขอใบรับรองสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ ผลตรวจ ATK ด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชัน “หมอพร้อม” ตามขั้นตอนนี้  https://www.youtube.com/watch?v=QiAqYWb60Do