โลโก้มทร.ศรีวิชัย

ประวัติและผลงานของ
ประธานองคมนตรี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
เพื่อประกอบการพิจารณามอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
(วิศวกรรมศาสตร์)

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นประธานองคมนตรี ๒ มกราคม ๒๕๖๓
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นองคมนตรี ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
เฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่องคมนตรี ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
วัน เดือน ปีเกิด ๒๘ สิงหาคม ๒๔๘๖

คุณวุฒิ
 โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๑ (๒๕๐๓)
 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ ๑๒ (๒๕๐๘)
 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก (๒๕๑๕)
 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก สหรัฐอเมริกา (๒๕๑๗)
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๓๖ (๒๕๓๖)
นามภริยา พันเอกหญิง ท่านผู้หญิงจิตรวดี จุลานนท์