โลโก้มทร.ศรีวิชัย
  • สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หมายเลขโทรศัพท์ : 074-317100 ต่อ 1171
  • งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี หมายเลขโทรศัพท์ 0-7431-7100 ต่อ 2020