พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย