พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๑๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ผู้สนับสนุน

 

ถ่ายทอดสด พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มทร.ศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2560

กำหนดการถ่ายทอดสด พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มทร.ศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2560

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561
เวลา 08.20 น. 
- เริ่มการถ่ายทอดสดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

เวลา 09.00 น. 
- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา
- นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ และผู้แทนศูนย์ประชุมนานาชาติ เฝ้า ฯ รับเสด็จ
- ผู้แทนนักศึกษา และผู้แทนศูนย์ประชุมนานาชาติ ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายพวงมาลัย
- เสด็จเข้าอาคารศูนย์ประชุม ฯ
- เสด็จ ฯ ไปยังห้องรับรอง
- ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดเยี่ยม
- ทรงฉลองพระองค์ครุย
- เสด็จออกจากห้องรับรองไปยังห้องประชุม
- เสด็จเข้าห้องประชุม
- ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร
- ทรงคม
- ประทับพระราชอาสน์
- ผู้แทนนักศึกษา เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายสูจิบัตร
- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
  (ตามลำดับ)
- เสด็จออกจากห้องประชุมไปยังห้องรับรอง
- ประทับพักพระราชอิริยาบถ ณ ห้องรับรอง (ประมาณ 10 นาที)
- เสด็จออกจากห้องรับรองไปยังห้องประชุม
- เสด็จเข้าห้องประชุม
- ประทับพระราชอาสน์ ณ ที่เดิม
- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
  (ตามลำดับ)
- ผู้ได้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรกล่าวคำปฏิญาณ
- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท
- เสด็จ ฯ ไปที่หน้าเครื่องนมัสการ
- ทรงคม
- เสด็จออกจากห้องประชุมไปยังห้องรับรอง
- เสด็จเข้าห้องรับรอง
- ทรงเปลื้องฉลองพระองค์ครุย
- เสวยพระกระยาหารกลางวัน (เป็นการส่วนพระองค์)
- ทรงฉลองพระองค์ครุย
- เสด็จออกจากห้องรับรอง
- ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และคณะข้าราชการจังหวัดสงขลา เข้ากราบบังคมทูลลา เกษียณอายุราชการ
- ทอดพระเนตรกิจกรรม OTOP
- เสด็จออกจำกอาคารศูนย์ประชุม ฯ

เวลา 13.00 น.
- เสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง ไปยังมณฑลทหารบกที่ 42

    วันที่ 28 กันยายน  2559 เวลา 08.00 - 14.00 น. ถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์ ณ.ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี และสามารถรับชมทีวีวงจรปิด ณ.ที่พักผู้ปกครอง บริเวณพื้นที่โล่งของคณะทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ดาวน์โหลดกำหนดการพระราชทานปริญญาบัตร