มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Error message

User warning: The following module is missing from the file system: ldap_profile. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/rmutsv/public_old7/includes/bootstrap.inc).
นายเสทือน หอมเกตุ
ปริญญาการแพทย์แผนไทยบัณฑิตกิตติมศักดิ์
 (สาขาการแพทย์แผนไทย)
 
          นายเสทือน หอมเกตุ  เกิดเมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2485  อายุ 73 ปี สำเร็จการศึกษา   ชั้นประถมศึกษา โรงเรียนวัดก้างปลา อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
          ประวัติด้านการแพทย์แผนไทย เป็นหมอพื้นบ้านอยู่ในกลุ่มของหมอยาสมุนไพรและยาแผนโบราณ   ได้รับหนังสือรับรองหมอพื้นบ้าน ตามระเบียบกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมีตามระเบียบกรมฯ เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการรักษามีมานานประมาณ 40 ปี ซึ่งยังคงรักษาอยู่จนถึงปัจจุบัน  และมีความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคเด็กและสตรี
          บทบาทกิจกรรมในฐานะหมอพื้นบ้านในปัจจุบัน เป็นหมอพื้นบ้านที่ทำการรักษาด้วยการใช้ยาสมุนไพรซึ่งยาสมุนไพรที่ใช้ในการรักษาส่วนใหญ่เป็นสุมนไพรที่ได้สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ  อีกทั้งมีการจำหน่าย ยาสมุนไพรและรักษาให้ฟรีแก่ผู้ป่วย อาทิ เช่น ผู้ป่วยกลุ่มอาการตกขาวเป็นต้น ทั้งนี้หมอเสทือน หอมเกตุ ยังได้รับเกียรติให้รับหน้าที่เป็นวิทยากรให้กับองค์กรและสถาบันการศึกษาในหลายๆที่ ที่มีความสนใจทางด้านสรรพคุณสมุนไพรไทยอีกด้วย เช่น เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านพืชสมุนไพรให้แก่นักศึกษาและคณาครูอาจารย์ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (SCT) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลทุ่งสง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  สามารถให้ความรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษาที่มีความสนใจทางด้านยาสมุนไพรไทย  รวมไปถึงให้ความรู้กับคณาจารย์หลายๆท่าน โดยมีการถ่ายทอดหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น การนั่งสนทนา  การให้สัมภาษณ์ตอบคำถาม การเปิดตำราสอนทั้งกลุ่มย่อยกลุ่มใหญ่ และการพาเดินดูสมุนไพรในสวนที่ท่านได้ปลูกไว้เพื่อส่งเสริมเป็นศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรไทยได้อีกด้วย
          ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  หมอเสทือน  หอมเกตุ เป็นผู้มีจิตใจเมตตา และเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม จึงให้ความร่วมมือในทุกด้านที่เกี่ยวกับสมุนไพร และเป็นวิทยากรพิเศษให้กับสาขาการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยตลอดมา  ทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา  ด้านการแพทย์แผนไทยและเป็นแหล่งวิจัยของนักศึกษาและอาจารย์ ได้เดินทางไปศึกษาเรียนรู้ ณ สวนสมุนไพร  อยู่บ่อยครั้ง ความผูกพันระหว่างสาขาการแพทย์แผนไทย และหมอเสทือนมีมายาวนานตั้งแต่เริ่มก่อตั้งสาขา  เมื่อปี 2553 เพราะครั้งนั้นท่านกรุณามอบพืชสมุนไพรมากกว่า 100 ชนิด โดยไม่เรียกร้องค่าตอบแทนใดๆเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของนักศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทย ในการศึกษาตัวยาและสรรพคุณต่างๆ    ซึ่งปัจจุบัน ก็ยังได้รับความกรุณาจากหมอเสทือน อยู่เรื่อยมา ในการเพิ่มจำนวนสมุนไพร ซึ่งบางชนิดเป็นสมุนไพรที่หายากในปัจจุบัน  จึงนับได้ว่าหมอเสทือน หอมเกตุ เป็นผู้มีคุณูปการอย่างยิ่งต่อสาขาการแพทย์แผนไทย  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
          จากความสำเร็จในการประกอบวิชาชีพ และเป็นผู้ใช้ความรู้ความสามารถ ตลอดจนมุ่งมั่นอุทิศตน  เพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคมตลอดมา  สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรมอบปริญญาการแพทย์แผนไทยบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาการแพทย์แผนไทย) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป