มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Error message

User warning: The following module is missing from the file system: ldap_profile. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/rmutsv/public_old7/includes/bootstrap.inc).

นายวิรัตน์  สุขแสง
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(สาขาพืชศาสตร์)

          นายวิรัตน์  สุขแสง  เกิดเมื่อวันที่ 25  มกราคม  พ.ศ. 2510 อายุ 50 ปี สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิต อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท  ระดับมัธยมศึกษาต้อนต้น โรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิต อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1-3) สถาบันเทคโนโลยีอุทัยธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นประธานศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ส้มโอ) และเจ้าของสวนส้มโอป้าแดงลุงแอ๊ด

         การฝึกอบรมและดูงาน  พ.ศ. 2552 สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2553 เข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการ โครงการ “อบรมความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีสำหรับวิสาหกิจชุมชน” คณะเทคโนโลยีการจัดการ

         ผลงานทางสังคม เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการตำรวจภูธรอำเภอปากพนัง  เป็นผู้อุปการคุณทุนการศึกษาแก่มูลนิธิโรงเรียนวัดพระมหาธาตุฝั่งมัธยม จังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นโยมอุปัฏฐาก และให้การอุปถัมภ์        ทำนุบำรุงวัดหัวสะพาน ตำบลบางจาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชช่วยเหลือชุมชน บริจาคและสนับสนุนงานสาธารกุศล  เป็นจุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลคลองน้อยเรื่องการผลิตส้มโอให้มีคุณภาพ  เป็นสถานที่ศึกษาดูงานจากเกษตรกรทั้งในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดอื่นๆ  เป็นวิทยากรบรรยายการผลิตส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามและส้มโอพันธุ์อื่นๆ ให้แก่เกษตรกรและบุคลากรของหน่วยงานต่างๆ ที่เดินทางมาศึกษาดูงาน  เป็นแปลงค้นคว้าวิจัยงานวิชาการในด้านต่างๆ จากหลายๆ สถาบัน เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานเกษตรอำเภอปากพนัง และหน่วยงานต่างๆ อีกมากมาย

         รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ   ได้รับเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ประเภทสวนส้มโอดีเด่น โครงการวิจัย  “การสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอในเขตลุ่มน้ำปากพนังเพื่อเป็นการผลิตส้มโอให้มีคุณภาพ” จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และสำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ปราชญ์เกษตร 72 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เฉลิมฉลองวาระครบรอบ 72 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ได้รับประกาศเกียรติคุณ เกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จากโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร   ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ โครงการเชิดชูเกียรติ 89 ปราชญ์ ตามรอยพ่อ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา 5 ธันวาคม 2559 ได้รับประกาศนียบัตร รางวัลคุณภาพในการประกวดผลไม้ ส้มโอเนื้อสีชมพู/แดง งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และได้รับการคัดเลือกจำนวน 1 ใน 15 คน  ของภาคใต้ และ 1 ใน 55 คนทั่วประเทศของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในการเผยแพร่ผลงานเด่นแต่ละสาขาในหนังสือ “เที่ยวบ้านปราชญ์เรียนรู้วิถีไทย” (ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ)

         ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้ความอนุเคราะห์พื้นที่ปลูกส้มโอทับทิมสยาม สำหรับศึกษาค้นคว้าวิจัยงานวิชาการในด้านต่างๆ เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ในด้านการผลิตส้มโอทับทิมสยามให้กับคณาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช      โดยหน่วยวิจัยไม้ผลเมืองร้อนและไม้ยืนต้น สาขาพืชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  ได้ทำการศึกษาและวิจัยต่อเนื่องมาหลายปีจนถึงปัจจุบัน และเป็นสถานที่ศึกษาดูงานให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและโครงการวิจัยกับทางมหาวิทยาลัยตลอดมา

         จากความสำเร็จในการประกอบวิชาชีพ และเป็นผู้ใช้ความรู้ความสามารถ ตลอดจนมุ่งมั่นอุทิศตน       เพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคมตลอดมา  สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรมอบปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาพืชศาสตร์) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป