มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Error message

User warning: The following module is missing from the file system: ldap_profile. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/rmutsv/public_old7/includes/bootstrap.inc).

นางอวยพร คีรีวิเชียร
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(สาขาสัตวศาสตร์)

          นางอวยพร คีรีวิเชียร เกิดเมื่อวันที่  28  กันยายน  พ.ศ. 2494 อายุ 66 ปี  สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาโรงเรียนอนุบาลทับสะแก โรงเรียนสหมิตรวิทยาคมประจวบคีรีขันธ์  ระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนราชินีบน กรุงเทพมหานคร  ระดับปริญญาตรีคณะพาณิชยศาสตร์การบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น เจ้าของอุดมสุขฟาร์ม อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

          การฝึกอบรมและดูงาน  พ.ศ.2548 เกษตรกรเครือข่ายปรับปรุงพันธุ์และกระจายพันธุ์โคเนื้อ กรมปศุสัตว์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  พ.ศ.2551 การจัดการระบบข้อมูลภายในฟาร์ม กรมปศุสัตว์ จังหวัดลพบุรี  พ.ศ.2553 การเหนี่ยวนำการเป็นสัดในโค  สมาคมส่งเสริมการเลี้ยงโคบราห์มัน จังหวัดฉะเชิงเทรา การฝึกโค     เพื่อเข้าประกวดระบบสากล  สมาคมส่งเสริมการเลี้ยงโคบราห์มันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ.2554 อบรมโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลโคเนื้อและกระบือ (Herd pro)  ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์สัตว์ลำพญากลาง จังหวัดลพบุรี พ.ศ.2555  ศึกษาดูงานประเทศสหรัฐอเมริกา และ   พ.ศ.2557  อบรมโปรแกรมฐานข้อมูลสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (e-breeding) กรมปศุสัตว์

         ​ผลงานทางสังคม เป็นประธานสภาศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่น อำเภอทับสะแก จังหวัประจวบคีรีขันธ์  ช่วยเหลือชุมชน บริจาคและสนับสนุน งานสาธารณกุศล  เป็นประธานมูลนิธิสหมิตรวิทยาคม มูลนิธิ อำเภอ      ทับสะแก  เป็นผู้นำองค์กรชุมชนในการพัฒนาสินค้า OTOP ที่ทำจากมะพร้าว เป็นเจ้าของอุดมสุขฟาร์มทำเป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งด้านเกษตรและปศุสัตว์ ปลูกข้าวออร์แกนิค   ได้ใบรับรองจากกรมการข้าว ทั้งแหล่งผลิต การคัดบรรจุ การแปรรูป ทำปุ๋ยชีวภาพ เป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกร ชาวบ้านทั่วไป  เป็นสถานที่ฝึกงานของนักศึกษา และจำหน่ายโคอเมริกันบราห์มันพันธุ์แท้ราคายุติธรรมให้เกษตรกร

         ​รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ   ได้รับรางวัลเกษตรดีเด่น (ฟาร์มสาธิตการเลี้ยงโคเนื้อ) ประจำปี 2550    ในพื้นที่สำนักสุขศาสตร์สัตว์และ  สุขอนามัยที่ 7   ได้รับรางวัลเครือข่ายผลิตสัตว์พันธุ์ดี    กรมปศุสัตว์ดีเด่น ประเภทโคเนื้อ ได้รับรางวัลเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี ประเภทโคเนื้อ  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดโค “งานประเพณีประกวดโคเนื้อ โคนมและโคสวยงาม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์” รุ่นอายุไม่เกิน 12 – 36 เดือน  ได้รับโล่เกียรติยศ รางวัลเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี กรมปศุสัตว์ ดีเด่นระดับประเทศ ประเภทปรับปรุงพันธุ์ และขยายพันธุ์ ชนิดสัตว์โคเนื้อ 

         ​ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานของคณะเกษตรศาสตร์ และการสนับสนุนการฝึกงานของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    

         ​จากความสำเร็จในการประกอบวิชาชีพ และเป็นผู้มีผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ ตลอดจนมุ่งมั่นอุทิศตน  เพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคมตลอดมา  สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรมอบปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาสัตวศาสตร์) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป