มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

  • สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  หมายเลขโทรศัพท์ : 074-317100 ต่อ 1171
  • กองประชาสัมพันธ์   หมายเลขโทรศัพท์ 0-7431-7100 ต่อ 2020