Get Adobe Flash player

สถานที่ถ่ายทอดสดและที่พักผู้ปกครอง

 

ที่พักผู้ปกครอง บริเวณพื้นที่โล่งของคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ใกล้ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ