Get Adobe Flash player

Error message

User warning: The following module is missing from the file system: ldap_profile. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/rmutsv/public_old7/includes/bootstrap.inc).

นายบรรจง นฤพรเมธี

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์

 (การจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น้ำ)

          นายบรรจง นฤพรเมธี  เกิดเมื่อวันที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2506   อายุ  52  ปี สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 7  โรงเรียนวัดควนเนียง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  และระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปัจจุบันเจ้าของธุรกิจฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง

          ผลงานทางสังคมที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ประเทศชาติ  เป็นประธานวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด (บ่อหินฟาร์มสเตย์)  เป็นคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดตรัง  เป็นคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอำเภอสิเกา เป็นคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน จังหวัดตรัง   เป็นประธานชมรมโฮมสเตย์ จังหวัดตรัง  เป็นประมงอาสา ด้านการประมงชายฝั่ง สังกัดสำนักงานประมงจังหวัดตรัง  กัลยาณมิตร ป.ป.ช. จังหวัดตรัง  เป็นคณะทำงานประสานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งระดับชาติ เป็นคณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดตรัง  เป็นประธานเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดตรัง เป็นเลขานุการเครือข่ายบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามัน และเป็นนายกสมาคมการท่องเที่ยวและโรงแรมจังหวัดตรัง

          ผลงานทางสังคมที่เกิดจากการสร้างประโยชน์แก่สังคมหรือมหาวิทยาลัย  ได้รับประกาศนียบัตรผู้สนับสนุนกิจกรรมปล่อยสัตว์น้ำในแหล่งน้ำสาธารณะของจังหวัดตรัง  ได้รับประกาศนียบัตรผู้เป็นแบบอย่างในการสร้างชุมชนเข้มแข็งตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของอำเภอสิเกา  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สถาบันเกษตรกรดีเด่น ประเภทกลุ่มเกษตรกรทำประมง ประจำปี 2551   ได้รับประกาศนียบัตรผู้ได้รับการยกย่องเป็นคนดีตามโครงการเมืองไทยเมืองคนดีปีงบประมาณ 2551  ได้รับประกาศนียบัตรอาสาสมัครดีเด่นที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง เสียสละ เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ   ได้รับโล่เกียรติคุณผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกัลยาณมิตร ป.ป.ช. จังหวัดตรัง  ได้รับโล่เกียรติคุณผู้สนับสนุนกิจกรรมปลูกและฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลในจังหวัดตรัง จากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  ได้รับโล่เกียรติคุณผู้ให้การสนับสนุน “โครงการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล” กิจกรรมปลูกหญ้าทะเลและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ  ได้รับประกาศนียบัตร ได้รับรางวัล “ด้านอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ตามโครงการ “ยอดคนดี ศรีตรัง เมืองแห่งความสุข”  ได้รับโล่เกียรติคุณผู้สนับสนุนกิจกรรมวันทะเลโลก “World Ocean Day 2013” จากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมประเภทองค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว (ชุมชนท่องเที่ยว) จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัด กลุ่มวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด  ได้รับรางวัลของดีเมืองตรัง Product Quality from Trang ประเภทแหล่งท่องเที่ยวชุมชน โดยหอการค้าจังหวัดตรัง  ได้รับประกาศนียบัตร ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์หญ้าทะเล ประจำปี 2557 ภายใต้โครงการอนุรักษ์พะยูนและส่งเสริมพัฒนาเครือข่าย  เป็นผู้ใช้ประโยชน์บริเวณฝั่งทะเลอันดามัน และได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ของประเทศ สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประเภทกลุ่มเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประจำปี 2558

          จากความสำเร็จทั้งด้านการประกอบอาชีพ โดยยึดมั่นต่อความรับผิดชอบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม  ให้ความสำคัญกับการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อธำรงไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมในฐานอาชีพประมง และได้ครองตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำที่ดีของผู้อื่น มีความขยันใฝ่เรียนรู้ มีจิตสาธารณะต่อสังคมและส่วนร่วม สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  จึงเห็นสมควรมอบปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์(การจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น้ำ)