Get Adobe Flash player

นางหนูวาด ไข่นุ่น

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์

(ประมง)

          นางหนูวาด  ไข่นุ่น  เกิดเมื่อวันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2501  อายุ  57  ปี สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา (การศึกษานอกโรงเรียน ทุ่งสง นครศรีธรรมราช)   ผ่านการอบรม หลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2555 จัดโดยกรมประมง ปัจจุบันประกอบกิจการส่วนตัว ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ    เจ้าของกิจการฟาร์มปลาน้ำจืด 3 แห่ง คือ  วาสนาพันธุ์ปลา  วังน้ำวน   ฟาร์ม สาขา 1 วังน้ำวนฟาร์ม สาขา 2  รวมทั้งการทำการเกษตรแบบผสมผสาน

          ผลงานทางวิชาการดีเด่นในสาขาวิชาที่มีการเปิดสอนในมหาวิทยาลัย  เป็นเจ้าของกิจการที่เป็นแหล่งเรียนรู้  ฝึกงาน และทัศนศึกษาของนักศึกษาสาขาประมง   เป็นวิทยากรบรรยาย และปฏิบัติ (ในพื้นที่ฟาร์ม)  ในรายวิชาต่าง ๆ ของสาขา เช่น การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การจัดการโรงเพาะฟักสัตว์น้ำ เป็นตัน  เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ในการปฐมนิเทศการฝึกงานภายนอก ประจำปีการศึกษา 2556 และ 2557   เป็นผู้สนับสนุนพันธุ์ปลาน้ำจืด และเป็นที่ปรึกษาในการเลี้ยงปลาน้ำจืดให้กับสาขาประมง  เพี่อประโยชน์ในการพัฒนางานฟาร์มของสาขา  เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจ และให้แนวทาง รวมถึงทัศนคติที่ดีในการประกอบวิชาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อผลิตอาหารปลอดภัย โดยเน้นการเลี้ยงปลาระบบอินทรีย์  และฟาร์มได้รับการประกาศให้เป็นฟาร์มมาตรฐาน GAP

          ผลงานทางสังคมที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ประเทศชาติ หรือนานาชาติ หรือบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมหรือมหาวิทยาลัย   เป็นประมงอาสา รุ่นที่ 5 ของจังหวัดนครศรีธรรมราช และได้รับการคัดเลือกให้เป็นประมงอาสาดีเด่น ระดับรองชนะเลิศอันดับ 1 ประจำปี 2556  เป็นวิทยากรด้านการประมง ด้านการตลาดและการแปรรูปสัตว์น้ำของจังหวัดนครศรีธรรมราช  ให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านการประมงของจังหวัดนครศรีธรรมราช  ให้การสนับสนุนพันธุ์ปลาน้ำจืด แก่หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อร่วมในโครงการอาหารกลางวัน  เป็นเจ้าของกิจการที่เป็นแหล่งเรียนรู้  ฝึกงาน และทัศนศึกษาของนักศึกษาสาขาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย และหน่วยงานอื่น ๆ   เป็นประธานชุมชน และกรรมการประจำหมู่บ้าน ให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมด้านกีฬาเยาวชนในท้องถิ่น  และยังได้รับการประกาศเกียรติคุณให้เป็นคนดีศรีเมืองนคร ประจำปี 2549  นอกจากนี้ยังมีส่วนร่วมในเครือข่ายปลานิล 4 ภาค (ตามโครงการเครือข่ายผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำภาคใต้) ซึ่งตั้งขึ้นโดยกองเศรษฐกิจการประมงกรมประมง

          จากความสำเร็จทางด้านการประกอบวิชาชีพ เป็นเกษตรกรตัวอย่างที่มีความมุมานะ บากบั่น และความใฝ่รู้ จนประสบความสำเร็จ และยังได้ประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัว ในแบบอย่างเศรษฐกิจพอเพียง ให้ความสนับสนุนช่วยเหลือองค์กรต่าง ๆ อย่างเต็มความสามารถ เป็นบุคคลตัวอย่าง ทั้งในด้านวิชาชีพ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของสังคม จนเป็นที่ยอมรับในระดับท้องถิ่น และประเทศชาติ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย             จึงเห็นสมควรมอบปริญญาปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ประมง) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป