Get Adobe Flash player

Error message

User warning: The following module is missing from the file system: ldap_profile. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/rmutsv/public_old7/includes/bootstrap.inc).

นางหนูวาด ไข่นุ่น

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์

(ประมง)

          นางหนูวาด  ไข่นุ่น  เกิดเมื่อวันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2501  อายุ  57  ปี สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา (การศึกษานอกโรงเรียน ทุ่งสง นครศรีธรรมราช)   ผ่านการอบรม หลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2555 จัดโดยกรมประมง ปัจจุบันประกอบกิจการส่วนตัว ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ    เจ้าของกิจการฟาร์มปลาน้ำจืด 3 แห่ง คือ  วาสนาพันธุ์ปลา  วังน้ำวน   ฟาร์ม สาขา 1 วังน้ำวนฟาร์ม สาขา 2  รวมทั้งการทำการเกษตรแบบผสมผสาน

          ผลงานทางวิชาการดีเด่นในสาขาวิชาที่มีการเปิดสอนในมหาวิทยาลัย  เป็นเจ้าของกิจการที่เป็นแหล่งเรียนรู้  ฝึกงาน และทัศนศึกษาของนักศึกษาสาขาประมง   เป็นวิทยากรบรรยาย และปฏิบัติ (ในพื้นที่ฟาร์ม)  ในรายวิชาต่าง ๆ ของสาขา เช่น การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การจัดการโรงเพาะฟักสัตว์น้ำ เป็นตัน  เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ในการปฐมนิเทศการฝึกงานภายนอก ประจำปีการศึกษา 2556 และ 2557   เป็นผู้สนับสนุนพันธุ์ปลาน้ำจืด และเป็นที่ปรึกษาในการเลี้ยงปลาน้ำจืดให้กับสาขาประมง  เพี่อประโยชน์ในการพัฒนางานฟาร์มของสาขา  เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจ และให้แนวทาง รวมถึงทัศนคติที่ดีในการประกอบวิชาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อผลิตอาหารปลอดภัย โดยเน้นการเลี้ยงปลาระบบอินทรีย์  และฟาร์มได้รับการประกาศให้เป็นฟาร์มมาตรฐาน GAP

          ผลงานทางสังคมที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ประเทศชาติ หรือนานาชาติ หรือบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมหรือมหาวิทยาลัย   เป็นประมงอาสา รุ่นที่ 5 ของจังหวัดนครศรีธรรมราช และได้รับการคัดเลือกให้เป็นประมงอาสาดีเด่น ระดับรองชนะเลิศอันดับ 1 ประจำปี 2556  เป็นวิทยากรด้านการประมง ด้านการตลาดและการแปรรูปสัตว์น้ำของจังหวัดนครศรีธรรมราช  ให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านการประมงของจังหวัดนครศรีธรรมราช  ให้การสนับสนุนพันธุ์ปลาน้ำจืด แก่หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อร่วมในโครงการอาหารกลางวัน  เป็นเจ้าของกิจการที่เป็นแหล่งเรียนรู้  ฝึกงาน และทัศนศึกษาของนักศึกษาสาขาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย และหน่วยงานอื่น ๆ   เป็นประธานชุมชน และกรรมการประจำหมู่บ้าน ให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมด้านกีฬาเยาวชนในท้องถิ่น  และยังได้รับการประกาศเกียรติคุณให้เป็นคนดีศรีเมืองนคร ประจำปี 2549  นอกจากนี้ยังมีส่วนร่วมในเครือข่ายปลานิล 4 ภาค (ตามโครงการเครือข่ายผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำภาคใต้) ซึ่งตั้งขึ้นโดยกองเศรษฐกิจการประมงกรมประมง

          จากความสำเร็จทางด้านการประกอบวิชาชีพ เป็นเกษตรกรตัวอย่างที่มีความมุมานะ บากบั่น และความใฝ่รู้ จนประสบความสำเร็จ และยังได้ประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัว ในแบบอย่างเศรษฐกิจพอเพียง ให้ความสนับสนุนช่วยเหลือองค์กรต่าง ๆ อย่างเต็มความสามารถ เป็นบุคคลตัวอย่าง ทั้งในด้านวิชาชีพ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของสังคม จนเป็นที่ยอมรับในระดับท้องถิ่น และประเทศชาติ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย             จึงเห็นสมควรมอบปริญญาปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ประมง) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป