Get Adobe Flash player

Error message

User warning: The following module is missing from the file system: ldap_profile. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/rmutsv/public_old7/includes/bootstrap.inc).

นายไพโรจน์ อินทรศรี


ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์

 (สัตวศาสตร์)

          นายไพโรจน์   อินทรศรี  เกิดเมื่อวันที่  16 เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2500  อายุ 58 ปี สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพโรงเรียนเกษตรกรรมพัทลุง สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) ระดับปริญญาตรี  สาขาสัตวศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีการเกษตร(แม่โจ้)  ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง (อำนวยการระดับสูง) สนง.  ปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง

          การศึกษาดูงาน  หลักสูตรเทคโนโลยีอาหารนม สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโคนมแห่งเอเชียและแปซิฟิก(FAO) จังหวัดเชียงใหม่  หลักสูตรการวางแผนพัฒนาจังหวัด กระทรวงมหาดไทยร่วมกับโครงการเยอรมัน หลักสูตร Milk Treatment การรักษาคุณภาพน้ำนม ทุนรัฐบาล New Zealand ณ Massey University New Zealand  หลักสูตรการเป็นวิทยากร สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน(ก.พ.)  หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตน้ำนมและผลิตภัณฑ์นมพื้นบ้าน (Training For Trainer)  กรมปศุสัตว์ หลักสูตรนักบริหารและพัฒนาการเกษตรระดับสูง       รุ่น 43  สถาบันเกษตราธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  พิพิธภัณฑ์การเกษตร จังหวัดปทุมธานี  หลักสูตรผู้ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์  กรมปศุสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่  หลักสูตรการปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาคตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 รุ่น 1  หลักสูตรผู้ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ กรมปศุสัตว์ จังหวัดอยุธยา  และหลักสูตรกฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหาร มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง

          ผลงานทางสังคม  เป็นคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดพัทลุง  เป็นประธาน คณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดพัทลุง  เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาอุทรณ์      ร้องทุกข์ (ก.ท.จ.พัทลุง)  เป็นกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดพัทลุง เป็นกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพัทลุง เป็นคณะอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน (อชก.) ส่วนจังหวัดพัทลุงที่ปรึกษาสหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด   ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคนมในจังหวัดพัทลุง  ดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยจัดทำแปลงขยายพันธุ์พืชอาหารสัตว์ และงานผสมเทียม  จนพัฒนาเป็นสถานีพัฒนาอาหารสัตว์พัทลุง ช่วยราชการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร แก้ปัญหาหนี้ โครงการพายุเกย์  ปี 2542 ช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ และวางแผนใช้พื้นที่ของศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีนครศรีธรรมราชโดยขณะนั้นปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าศูนย์ฯ         ปี 2546 พัฒนาพันธุ์ไก่คอล่อนพัทลุง และระบบการเลี้ยงในฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ บ้านครองชีพ  อำเภอบางแก้ว  จังหวัดพัทลุง ตั้งแต่ปี 2548  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิตปศุสัตว์  ตามโครงการอาหารปลอดภัย (Food Safety) ของจังหวัดพัทลุง ตั้งแต่ปี 2548  ซึ่งมีมูลค่าปศุสัตว์ปีละ 1,800 ล้านบาท จนถึงปัจจุบันมูลค่าสินค้าปศุสัตว์เพิ่มขึ้น  8,000 ล้านบาท ส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิตปศุสัตว์ โดยใช้ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพัทลุง และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย มุ่งเน้นให้เกษตรกรรายย่อยประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และมุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตเกษตรกร โดยการส่งซากสัตว์และผลิตภัณฑ์จำหน่าย และสัตว์มีชีวิต

          ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้การสนับสุนนการฝึกงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเป็นประจำทุกปี

          จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพด้วยความวิริยะอุตสาหะ  และการบำเพ็ญประโยชน์ในการช่วยเหลือสังคมจนเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ  สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรมอบปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สัตวศาสตร์) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป