Get Adobe Flash player

Error message

User warning: The following module is missing from the file system: ldap_profile. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/rmutsv/public_old7/includes/bootstrap.inc).

นายกัมพล ตันสัจจา

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

 (พืชศาสตร์)

          นายกัมพล   ตันสัจจา  เกิดเมื่อวันที่ 19 เดือน มกราคม  พ.ศ. 2490  อายุ    68 ปี สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญ  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  ระดับมัธยมศึกษา  St.Stephen’s College, Hongkong Fayeteville High School, Arkansas, U.S.A.  ระดับอุดมศึกษา Bachelor of Science Electrical Engineering from University of Arkansas, America.  ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาภูมิสถาปัตย์  จาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้  จังหวัดเชียงใหม่  ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์         สาขาเทคโนโลยีการเกษตร จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร จังหวัดสกลนคร  และดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว            จาก มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา  ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท เอเพ็กซ์ ภาพยนตร์ จำกัด เป็นผู้อำนวยการ บริษัทนงนุชวิลเลจ จำกัด บริษัทนงนุชแลนด์สเคป แอนด์ การ์เด้น ดีไซน์ จำกัด บริษัท แบล็คชีพ  ออร์กาไนเซอร์ จำกัด

          ประวัติการทำงาน เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท  เอเพ็กซ์  ภาพยนตร์  จำกัด เป็นผู้อำนวยการบริษัท นงนุชวิลเลจ จำกัด บริษัท นงนุชแลนด์สเคป แอนด์ การ์เด้น ดีไซน์ จำกัด บริษัท แบล็คชีพ  ออร์กาไนเซอร์  จำกัด  เป็นปรึกษาคณะอนุกรรมการดำเนินงาน โครงการสวนปาล์มเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เป็นคณะกรรมการดูแลบำรุงรักษางานโครงการพระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา ณ เขาชีจรรย์ อำเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรีที่ปรึกษาด้านการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   เป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ สมาคมนักศึกษาเก่าคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร   เป็นที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายปองพล  อดิเรกสาร )   นอกจากนี้ยังเป็นกรรมการในคณะกรรมการจัดงานมหกรรมเกษตร 2000 (AGRO EXPO 2000)  โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นกรรมการในคณะกรรมการจัดสวนและต้นไม้  สำนักสวัสดิการสังคม กรุงเทพมหานคร    เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัด (ชลบุรี)  เป็นที่ปรึกษาในคณะกรรมการด้านภูมิทัศน์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี  เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยมหาดไทย  สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย อำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี  เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน   (อ.พ.ท.)  เป็นกรรมการในคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  และคณะที่ปรึกษาสำนักงานอัยการ  พัทยา  เป็นที่ปรึกษาสำนักงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  และเป็นที่ปรึกษาตำรวจภูธรภาค 2  จังหวัดชลบุรีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา

          ผลงานทางวิชาการดีเด่นในสาขาวิชาที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย  ได้ดำเนินการก่อสร้างและพัฒนาพื้นที่กว่า 1,500 ไร่ ที่สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี ให้เป็นสถานที่ รวบรวม เพาะปลูก ขยายพันธุ์ ศึกษาวิจัยพันธุ์พืช และจัดแสดงพืชพรรณไม้ดอกไม้ประดับ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวนประดับ หรือสวนเขตร้อน เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเกษตรที่มีคุณค่าในการศึกษาด้านพืชพรรณ ด้านภูมิทัศน์ และการท่องเที่ยว  สวนนงนุชพัทยายังมีบทบาทสำคัญ ในด้านบริการสังคมและสาธารณประโยชน์ ได้ให้การสนับสนุนพันธุ์ไม้ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ สนับสนุนแรงงาน เครื่องจักรในการจัดสวน แก่หน่วยงานสถานศึกษา และองค์กรสาธารณประโยชน์   เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง ปาล์ม ปรง เฟิร์น บรอมีเลียด และการจัดสวนตกแต่งสถานที่แก่  สถานศึกษา หน่วยงาน องค์กรต่างๆ   เป็นวิทยากรบรรยาย และฝึกปฏิบัติงาน การฝึกงานนักศึกษา   เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม สมาคมปาล์มโลก ระหว่าง วันที่ 11-18 กันยายน 2541    เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม สมาคมเฮลิโคเนียโลก ระหว่าง วันที่ 13-18 กรกฎาคม 2545    เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม สมาคมปรงโลก ระหว่าง วันที่ 27 กรกฎาคม -3 สิงหาคม 2545และเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม สมาคมปาล์มโลก ระหว่าง วันที่ 11-18 กันยายน 2556

          ผลงานทางสังคมที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ประเทศชาติ หรือนานาชาติ หรือบำเพ็ญประโยชน์แก่ สังคมหรือมหาวิทยาลัย  ได้รับรางวัลเหรียญทองงานจัดสวนเชลซี ฟลาวเวอร์โชว์ (Chelsea Flower Show 2010) ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553   - พ.ศ. 2557   ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รางวัล ดีเด่น 3 สมัย   ปี พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2552 รางวัลยอดเยี่ยม 2 สมัย ปี พ.ศ. 2554 – จนถึงปัจจุบัน  ได้ใบรับรองมาตรฐานปาง (แคมป์) ช้างจากกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546  จนถึงปัจจุบัน  ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดกิจกรรมปางช้าง เพื่อการท่องเที่ยวจากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ระดับดีเยี่ยม ตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2560  ได้รับการรับรองมาตรฐาน การบริการนักท่องเที่ยว (กลุ่มคนพิการ ผู้สูงอายุ และครอบครัวที่มีเด็กเล็ก และสตรีมีครรภ์) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว จากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ประจำปี 2556

          จากความสำเร็จทั้งด้านการประกอบอาชีพ จากความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่ผ่านมา  และจากการทำคุณประโยชน์มากมายแก่สังคม สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรมอบปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พืชศาสตร์)