Get Adobe Flash player

Error message

User warning: The following module is missing from the file system: ldap_profile. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/rmutsv/public_old7/includes/bootstrap.inc).

นายรอล์ฟ เพเทอร์ ก็อดฟรีด ชูลเซ่

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

(วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์)

          นายรอล์ฟ  เพเทอร์ ก็อดฟรีด ชูลเซ่  เกิดเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2496 ณ เมืองคาร์ลสรูเออ ประเทศเยอรมันนี ปัจจุบันอายุ 62 ปี  สำเร็จการศึกษา ระดับอุดมศึกษาที่ คาร์ลส์รูเฮ  (วิชาคลาสสิค และ ภาษาศาสตร์) ที่ ปารีส, เทรีย,ไฟร์บวร์ก และเคมบริดจ์ (วิทยาลัยดาวนิ่ง)  ปัจจุบันตำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย

          ผลงานทางสังคม ฯพณฯ นายรอล์ฟ  เพเทอร์ ก็อดฟรีด ชูลเซ่  ได้ทำหน้าที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างเยอรมนี และประเทศไทย ให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น โดยในปัจจุบัน ความร่วมมือระหว่างเยอรมนีและประเทศไทยได้ทำความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ด้านการค้นคว้างานวิจัย และโครงการความร่วมมือทางวัฒนธรรม

          ผลงานทางวิชาการ ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตเยอรมนี ประจำประเทศไทย ได้สนับสนุนและให้ความร่วมมือหลายโครงการในประเทศไทย โดยเฉพาะความร่วมมือทางการศึกษา จนนำไปสู่การลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางการศึกษา ซึ่งถือเป็นกรอบความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างเยอรมนี – ประเทศไทย ได้เสนอโครงการนำร่องซึ่งจะดำเนินความร่วมมือกับประเทศไทย เช่น การจัดอบรมเพื่อความเป็นมืออาชีพด้านอาชีวศึกษา (Professional Vocational Training) การพัฒนาหลักสูตรด้านอาชีวศึกษาที่เน้นการปฏิบัติจริง เช่น ในสาขาวิศวกรรมยานยนต์ (Automotive Engineering) โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยได้ไปฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่เยอรมนี  เพื่อพัฒนาให้เป็นแรงงานที่มีความชำนาญตามมาตรฐานของเยอรมัน ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาเยอรมัน สนับสนุนในการพัฒนาทักษะการสอนให้กับผู้จบทางด้านภาษาเยอรมัน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูสอนภาษาเยอรมันในโรงเรียนของประเทศไทย นอกจากนี้ ได้สนับสนุนการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน (One District One Scholarship – ODOS) ก่อนเดินทางไปศึกษาต่อที่เยอรมนี โดยการจัดค่ายอบรม (6 สัปดาห์) เพื่อให้ความรู้ทางด้านภาษาเยอรมัน รวมถึงวัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ในเยอรมนี  และในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อดูงานและหาแนวทางในการทำความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างเยอรมัน และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 ได้จัดตั้งสถาบันเยอรมัน – ไทย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

          จากความสำเร็จในการบำเพ็ญประโยชน์การช่วยเหลือสังคมจนเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ  สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรมอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป