Get Adobe Flash player

Error message

User warning: The following module is missing from the file system: ldap_profile. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/rmutsv/public_old7/includes/bootstrap.inc).

พระเทพสุธรรมญาณ (แฉล้ม เขมปญฺโญ)


ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

(การจัดการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น)

          พระเทพสุธรรมญาณ (แฉล้ม  เขมปญฺโญ)  เกิดเมื่อวันที่ 16 กันยายน  2472  อายุ  86  ปี  สำเร็จการการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนวัดธรรมโฆษณ์  ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา  สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก จากสำนักเรียนคณะจังหวัดสงขลา สังกัดวัดชัยมงคล ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา  สอบไล่ได้เปรียญธรรม ประโยค 6 จากสำนักเรียนคณะจังหวัดสงขลา สังกัดวัดชัยมงคล ตำบล    บ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา   มีความรู้พิเศษด้านภาษาขอม และมีความชำนาญการเทศนา ปาฐกถาธรรม การเผยแผ่ธรรม การอบรมพัฒนาจิต นวกรรมการออกแบบ  การออกแบบการก่อสร้าง   นอกจากนี้ยังได้ศึกษาและฝึกปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน กับพระอาจารย์ภัททันตะอาสภมหาเถระที่จังหวัดชลบุรี  และสามารถสวด      พระภิกขุปาติโมกข์ได้ เจริญพระพุทธมนต์สูตรพิเศษได้ อ่านและเขียนอักษรขอมได้ ปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาสวัดชัยมงคล  (พระอารามหลวง)  เป็นพระอุปัชฌาย์ และเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสงขลา และได้รับพระราชทานเลื่อน    สมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ  ในราชทินนามที่พระเทพสุธรรมญาณ สุวิธานศาสนกิจ  นิวิฐธรรมสุนทร   บวรสังฆาราม คามวาสี

          ประวัติการศึกษาดูงาน    ศึกษาดูงานพุทธสถานที่ประเทศอินเดียและเนปาล  และศึกษาดูงานพุทธสถานที่ประเทศศรีลังกา      

          เกียรติคุณที่ได้รับ   เป็นคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ถวายโล่เชิดชูเกียรติคุณ เป็นผู้มีผลงานดีเด่น    ทางวัฒนธรรม จังหวัดสงขลา สาขามนุษยศาสตร์  ได้รับพระราชทานเกียรติบัตร และเสมาธรรมจักร ผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาในด้านการบริหารคณะสงฆ์ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี      ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน กรุงเทพมหานคร   พ.ศ. 2550 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีมติเป็นเอกฉันท์ ถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน พ.ศ. 2557  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เสนอชื่อผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2558    และได้รับการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2558 จากกระทรวงศึกษาธิการ

          ผลงานทางวิชาการดีเด่นในสาขาวิชาที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย   ได้จัดตั้งเครือข่ายการเรียนรู้ของพระสงฆ์ในลุ่มน้ำทะเลสาบ  ให้การช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่ชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยสำหรับกรณีการจัดทำหลักสูตรการศึกษา ภาษา ศาสนา และวัฒนธรรมไทย โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ  เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ แก่ชาวมาเลเซีย  เชื้อสายไทยในประเทศมาเลเซีย จนอ่านออกเขียนได้  และต้องการช่วยให้กลุ่มคนเหล่านั้น ซึ่งยังคงมีความรัก ความผูกพันในเชื้อชาติ ได้เรียนรู้ภาษา ศาสนา และวัฒนธรรมไทย การเรียนการสอนจะมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างเป็นระบบ และมีการคัดผู้ที่มีผลการเรียนดี ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน จากรัฐต่างๆ  เดินทางไปทัศนศึกษาในประเทศไทย อาทิ พระบรมมหาราชวัง  ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา  สุโขทัย เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา  “โรงเรียนชัยมงคลวิทย์ เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในชุมชนแออัด (สลัม) เขตเทศบาลนครสงขลา นักเรียน 100% ที่มีฐานะยากจน จึงได้มุ่งเน้นให้มีการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีและมีวินัย  โดยคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   ศรีวิชัยเข้าไปมีส่วนร่วมบริการวิชาการให้กับนักเรียนโรงเรียนชัยมงคลวิทย์ โดยจัดการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ

          ผลงานทางสังคม  จัดโครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ณ วัดชัยมงคล เป็นประจำทุกปี โดยจัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ข้าราชการ พนักงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน นักเรียน   นักศึกษา และประชาชน  จัดอบรมพัฒนาจิตโดยวิธีปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานแก่ข้าราชการ พนักงานภาครัฐ และเอกชน ตลอดจน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน   จัดกิจกรรมโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติธรรมของส่วนราชการและสถานศึกษาในจังหวัดสงขลา  จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมและพัฒนาจิต ในวันสำคัญทางพุทธศาสนา และวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ   เป็นแกนนำผลักดันให้สถาบันการศึกษา ร่วมประกอบกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา และให้โรงเรียนสอนธรรมสอดแทรกการสอน และมีการอบรมธรรมก่อนเข้าห้องเรียน และหลังเลิกเรียน   จัดส่งพระวิทยากรอบรมจริยธรรมแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำกลาง จังหวัดสงขลา ทัณฑสถานหญิง และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสงขลา  จัดส่งพระวิทยากรบรรยายธรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงทหารเรือสงขลา (สทร.6)   จัดส่งพระวิทยากรไปอบรมพระนวกะ (พระบวชใหม่) ที่วัดบุญญาราม และวัดตะโละวันยะ ประเทศมาเลเซีย  ในช่วงเข้าพรรษาเป็นประจำทุกปี   จัดโครงการเยาวชนสัมพันธ์สืบสานวัฒนธรรมไทย ระหว่างเยาวชนคนไทยพลัดถิ่นในรัฐต่าง ๆ ของประเทศมาเลเซีย และเยาวชนชาวไทย เพื่อให้เยาวชนไทยสัญชาติมาเลเซียได้เรียนรู้วัฒนธรรมและสำนึกรักในชาติไทย  จัดตั้งมูลนิธิพระวิเชียรโมลี (แฉล้ม  เขมปญฺโญ)  เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่พระพุทธศาสนาการศึกษาและการกีฬา และจัดตั้งกองทุนเพื่อการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตสนับสนุนการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานตามแนวของสติปัฏฐาน 4 ของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

          จากความสำเร็จในการบำเพ็ญประโยชน์การช่วยเหลือสังคมจนเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ  สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรมอบปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  (การจัดการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น)