Get Adobe Flash player

กำหนดการถ่ายภาพหมู่

สงขลา

 วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๘ ณ คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย สงขลา การแต่งกายเช่นเดียวกับวันรับปริญญาบัตร และถ่ายรูปหมู่ เวลา ๐๗.๓๐ น.และเวลา ๐๙.๓๐ น

 

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่)

 วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๘ ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ การแต่งกายเช่นเดียวกับวันรับปริญญาบัตร และถ่ายรูปหมู่ เวลา ๐๗.๓๐ น.

 

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)
 วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๘ ณ หอประชุมใหญ่ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ การแต่งกายเช่นเดียวกับวันรับปริญญาบัตร และถ่ายรูปหมู่ เวลา ๐๘.๔๕ น.

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
 วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ การแต่งกายเช่นเดียวกับวันรับปริญญาบัตร และถ่ายรูปหมู่ เวลา ๑๓.๐๐ น.

 

วิทยาเขตตรัง 
 วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ ณ อาคารกีฬาราชมงคลตรัง วิทยาเขตตรัง การแต่งกายเช่นเดียวกับวันรับปริญญาบัตร และถ่ายรูปหมู่ เวลา ๐๗.๓๐ น.