Get Adobe Flash player

ผู้สนับสนุน

  

รับปริญญา

กำหนดการถ่ายทอดสด พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มทร.ศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2557

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
เวลา ๐๙.๓๐ น.  
- เริ่มการถ่ายทอดสดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
เวลา ๑๐.๐๐ น.
- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
- นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย เฝ้า ฯ รับเสด็จ
- ผู้แทนนักศึกษา และผู้แทนศูนย์ประชุมนานาชาติ ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายพวงมาลัย
- เสด็จเข้าอาคารศูนย์ประชุม ฯ
- เสด็จ ฯ ไปยังห้องรับรอง
- ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดเยี่ยม
- ทรงฉลองพระองค์ครุย
- เสด็จออกจากห้องรับรองไปยังห้องประชุม
- เสด็จเข้าห้องประชุม
เวลา  ๑๑.๐๐ น.  
- เสด็จออกจากห้องประชุมไปยังห้องรับรอง
- ทรงเปลื้องฉลองพระองค์ครุย
- เสวยพระกระยาหารกลางวัน (เป็นการส่วนพระองค์)
- ทรงฉลองพระองค์ครุย
เวลา  ๑๒.๐๐ น.  
- เสด็จออกจากห้องรับรองไปยังห้องประชุม
- เสด็จเข้าห้องประชุม
- ประทับพระราชอาสน์ ณ ที่เดิม
เวลา  ๑๔.๓๐ น.  
- ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานหาดใหญ่ ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
เวลา  ๑๕.๐๐ น.  
- รถยนต์พระที่นั่งถึงท่าอากาศยานหาดใหญ่ ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
- ประทับเครื่องบินพระที่นั่งไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา  ๑๖.๐๐ น.  
- เครื่องบินพระที่นั่งถึงท่าอากาศยานดอนเมือง
- ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จกลับวังสระปทุม ถึงเวลาประมาณ ๑๖.๓๐ น.
 
     วันที่ ๒๓ กันยนยน  ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. ถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์ ณ.ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี และสามารถรับชมทีวีวงจรปิด ณ.ที่พักผู้ปกครอง บริเวณพื้นที่โล่งของคณะทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์